تاريخچه دقيق وضعيت درد، چه چيزى آن را تشديد مى‌کند و چه چيزى آن را تشکين مى‌دهد، به تشخيص درد راجعه سينه کمک مى‌کند. شکل (تشخيص افتراقى درد حاد سينه) کليدهائى جهت تشخيص و کسب آگاهى درباره درد حاد و مخاطره‌آميز سينه را ارائه مى‌دهد.


تشخيص افتراقى درد حاد سينه
تشخيص افتراقى درد حاد سينه