ECGهاى دياگراماتيک در شرايط پتاسيم سرمى نرمال و بالا. به‌دنبال امواج T قله‌دار (ليدهاى پره‌کورديال)، امواج R کاهش يافته، گسترده، QRS طولاني، از دست رفتن موج P-R و در نهايت يک موج P سينوسى مشاهده مى‌شود.


تنظيم pH نرمال (۴۵/۷-۳۵/۷) به ريه و کليه، هر دو بستگى دارد. براساس معادله هندرسون - هسلباخ، PH برابر است با نسبت HCO3 (که به‌وسيله کليه‌ها تنظيم مى‌شود) به Pco2 (که به‌وسيله ريه‌ها تنظيم مى‌شود) ارتباط HCO3/PCO2 در تقسيم‌بندى اختلالات موازنه اسيد-باز مفيد است. اسيدوز به‌علت به‌دست آوردن اسيد و از دست دادن قليا ايجاد مى‌شود. علل آن مى‌تواند متابوليک (کاهش در HCO3 سرم) يا تنفسى (افزايش PCO2) باشد. آلکالوز به‌علت از دست دادن اسيد و يا اضافه شدن باز است و مى‌تواند متابوليک (HCO3 بالا سرم تنفسى (PCO2 پائين) باشد.


جهت محدود کردن تغييرات pH، اختلالات متابوليک يک پاسخ جبرانى فورى در ونتيلاسيون را برمى‌انگيزاند. جبران اختلالات تنفسى توسط کليه‌ها روزها طول مى‌کشد. اختلالات ساده اسيد-باز شامل يک اختلال اوليه و پاسخ جبرانى آن هستند. در اختلالات مخلوط، يک ترکيب اختلالات اوليه وجود دارد. اختلالات مخلوط وقتى تغيير در گپ آنيونى بسيار بيشتر يا کمتر از تغيير در HCO3 سرم است بايد در نظر گرفته شود.


نوموگرام، نشان‌دهندهٔ نوارهاى اختلال اسيدوز تنفسى يا متابوليک بدون عارضه در سوژهائى که تاکنون تحت درمان نموده‌اند مى‌باشد هر نوار اطمينان نمايانگر ميانگين  دو برابر انحراف معيار پاسخ جبرانى سوژه‌هاى طبيعى يا بيماران به يک اختلال اوليهٔ مفروض مى‌باشد. (Ac= حاد، Chr = مزمن، resp= تنفسي، met= متابوليک، acid= اسيدوز، alk= آلکالوز)
نوموگرام، نشان‌دهندهٔ نوارهاى اختلال اسيدوز تنفسى يا متابوليک بدون عارضه در سوژهائى که تاکنون تحت درمان نموده‌اند مى‌باشد هر نوار اطمينان نمايانگر ميانگين دو برابر انحراف معيار پاسخ جبرانى سوژه‌هاى طبيعى يا بيماران به يک اختلال اوليهٔ مفروض مى‌باشد. (Ac= حاد، Chr = مزمن، resp= تنفسي، met= متابوليک، acid= اسيدوز، alk= آلکالوز)