بيمارى قلبى

بيمارى قلبى ديسپنه به‌علت افزايش فشار مويرگى ريه، هيپرتانسيون دهليز چپ، و گاهى خستگى عضلات تنفسى مى‌باشد. ظرفيت حياتى و کمپليانس ريه کاهش و مقاومت راه‌هاى هوائى افزايش يافته است. به‌صورت تنگى نفس فعاليتى شروع مى‌شود اورتوپنه تنگى نفس شبانه ناگهانى و تنگى نفس در حالت استراحت. تشخيص بستگى به شناخت بيمارى قلبى دارد مانند تاريخچه MI، وجود S3، S3، سوفل، کارديومگالي، اتساع وريد جوگولار، هپاتومگالي، و ادم محيطى کمٌى‌سازى اوبژکتيو فونکسيون بطنى (اکوکارديوگرافي، ونتريکوگرافى راديونوکلئيد) اغلب مفيد خواهد بود.

بيمارى انسدادى راه‌هاى هوائى

بيمارى انسدادى راه‌هاى هوائى مى‌تواند به‌دنبال انسداد در هر کجا از راه‌هاى هوائى اکستراتوراسيک تا محيط ريه به‌وجود آيد. ديسپنه حاد همراه با اشکال در دم بيانگر انسداد راه‌هاى هوائى فوقانى است. معاينه فيزيکى استريدوردمى و راتراکسيون فوساى سوپراونتريکولار را آشکار خواهد کرد. ديسپنه متناوب حاد همراه با ويز بازدهى بيانگر انسداد اينتراتوراسيک قابل بازگشت به‌علت آسم مى‌باشد. ديسپنه فعاليتى مزمن و آهسته پيشرونده داراى ويژگى آمفيزم و CHF است. سرفه مزمن همراه با خلط براى برونشيت مزمن و برونشکتازي، تيپيک مى‌باشد.

آمبولى‌ريه

آمبولى‌ريه ديسپنه شايع‌ترين سمپتوم آمبولى ريه است. اپيزودهاى محتاطانه مکرر ديسپنه به‌دنبال آمبولى راجعه ريه به‌وجود مى‌آيد ولى ديگران به‌صورت ديسپنه آهسته پيشرونده بدون بد شدن ناگهانى توصيف مى‌کنند. غالباً تاکى‌پنه هم ديده مى‌شود. يافته ترومبوز وريدهاى عمقى در آمبولى‌ريه مزمن معمولاً وجود ندارد.

بيمارى ديواره سينه يا عضلات تنفسى

بيمارى ديواره سينه يا عضلات تنفسى کيفواسکوليوز شديد، اغلب همراه با کورپولمونل مزمن موجب ديسپنه مزمن مى‌شود. دفورميتى ستون‌ مهره‌ها قبل از محدود کردن فونکسيون تنفسى بايد شديد باشد. بيماران مبتلا به پاراليز دوطرفه ديافراگماتيک در حالت ايستاده طبيعى به‌نظر مى‌رسند، ولى از دورتوپنه شديد و حرکت تنفسى غير طبيعى ناگهانى در حالت سوپاين (دراز کشيده) دارند.