ميزان فعاليت فيزيکى لازم براى ايجاد اين حس و اينکه آيا در شرايط مختلف تغييرى در آن حاصل مى‌شود يا خير را به‌دست آوريد.


- اگر شک به‌وجود انسداد حاد راه‌هاى هوائى فوقانى وجود دارد، عکس لترال گردن يا معاينه فيبراپتيک راه‌هاى هوائى فوقانى مفيد خواهد بود. بيمار بايد به‌وسيلهٔ يک پزشک زبردست در همه وجوه درمان راه‌هاى هوائى در طى ارزيابي، همراهى شود. با انسداد مزمن راه‌هاى هوائى فوقاني، منحنى فلو - حجم تنفسى ممکن است قطع دمى فلو را نشان دهد که بيانگر انواع مختلف انسداد اکستراتوراسيک مى‌باشد.


- ديسپنه به‌دليل آمفيزم در کاهش ميزان فلوى بازدمى (FEV1)، و اغلب به‌وسيلهٔ يک کاهش در ظرفيت منتشر منواکسيدکربن (DLco)، منعکس مى‌شود.


- بيماران مبتلا به ديسپنه متناوب در اثر آسم ممکن است اگر در زمانى که آسمپتوماتيک هستند آزمايش شوند، داراى فونکسيون طبيعى ريوى باشند. در آسم حاد شديد شدت ديسپنه کاهش پيدا مى‌کند که منعکس‌کننده درجه به خطر افتادن مشهود در تست فونکسيون ريوى مى‌باشد.


- ديسپنه قلبى معمولاً به‌صورت تنفس نکردن در حين فعاليت شديد شروع مى‌شود و همراه با پيشروى تدريجى (ماه‌ها تا سال‌ها) به سمت ديسپنه در حين استراحت است.


- بيماران مبتلا به ديسپنه به‌علت بيمارى‌هاى قلبى و ريوى وجود اورتوپنه را گزارش مى‌کنند. ديسپنه شبانه ناگهانى که پس از بيدار شدن از خواب اتفاق مى‌افتد مشخصهٔ CHF مى‌باشد.


- ديسپنه بيمارى انسدادى مزمن ريه به‌صورت تدريجى‌تر نسبت به بيمارى قلبى به‌وجود مى‌آيد.


- تست‌هاى فونکسيون ريه هنگامى که اتيولوژى واضح نيست بايد انجام گيرند. وقتى تشخيص هنوز مبهم بماند تست استرس ريه مفيد خواهد بود.


- درمان بستگى به روشن شدن اتيولوژى دارد. افتراق بين ديسپنه قلبى و ريوى در جدول ذيل خلاصه شده است.

افتراق بين ديسپنهٔ قلبى و ريوى

- تاريخچهٔ دقيق، ديسپنه به‌علت بيمارى ريوى معمولاً داراى آغاز تدريجى‌تر نسبت به بيمارى قلبى است، در هر دو تنگى نفس شب‌ها بدتر مى‌شود.
- معاينه: معمولاً شواهد واضحى از بيمارى قلبى يا ريوى وجود دارد. يافته‌ها ممکن است در حين استراحت وجود نداشته باشند و سمپتوم‌ها تنها با فعاليت ديده شوند.
- تست‌هاى فونکسيون ريه: بيمارى ريومى به‌ندرت موجب ديسپنه مى‌شود مگر اينکه تست‌هاى بيمارى انسدادى(FEV1,FEV1/FVC)، يا بيمارى تحديدى (ظرفيت کلى ريه) کاهش يافته باشند (پيش‌بينى مى‌شود کمتر از ۸۰% باشد).
- اجراءِ بطني، اجکشن فراکشن LV (بطن چب) در حين استراحت و / يا در حين ورزش معمولاً در ديسپنه قلبى کاهش يافته است.