آگاهى ناراحت‌کننده غير طبيعى نسبت به تنفس، شدت آن به‌وسيلهٔ تعيين مقدار کار فيزيکى لازم جهت ايجاد اين حس کمٌى مى‌شود، ولى شرايط فيزيکى کلى بيمار هم بايد در نظر گرفته شود.