ديسفاژى عبارت است از: اشکال در حرکت غذا يا مايعات از دهان، حلق و مري. بيمار احساس مى‌کند غذاى خورده شده به اين مجرا مى‌چسبد. اودينوفاژى درد در حين بلع غذا است. گلوبوس فارينژئوس احساس وجود يک توده در گلو است که با بلعيدن مرتفع نمى‌شود.