يک کانال مهره‌هاى تنگ شده باعث درد پشت و پاها به‌طور دو طرفه در هنگام راه رفتن يا ايستادن مى‌شود که با نشستن تسکين مى‌يابد. برخلاف کلوديکاسيون عروقي، نشانه‌ها به‌دنبال ايستادن بدون راه رفتن بروز مى‌کند. برخلاف بيمارى ديسک لومبار، سمپتوم‌ها با نشستن تخفيف مى‌يابند. نقص‌هاى فوکال نورولوژيک شايع است؛ نقص‌هاى شديد نورولوژيک (پاراليز، عدم توانائى در نگهدارى ادرار يا مدفوع) نادر است. تنگى در اثر عوامل اکتسابى (۷۵%)، مادرزادي، يا مخلوط اکتسابى / مادرزادى به‌وجود مى‌آيد. در بيمارى خفيف درمان سمپتوماتيک (علامتي) کافى است، جراحى وقتى انديکاسيون دارد که درد با فعاليت‌هاى زندگى روزمره تداخل کند يا علائم فوکال نورولوژيک به‌وجود آمده باشد. جراحى در۶۵-%۸۰ موارد موفقيت‌آميز است، در ۲۵% موارد تنگى راجعه در عرض ۵ سال ايجاد مى‌شود.


دیسک و تنگی ستون مهره ها
دیسک و تنگی ستون مهره ها

تروما

تروما عبارت کشيدگى يا رگ‌به‌رگ شدن کمر براى توصيف صدمات مينور و خود محدود شونده همراه با LBP به‌کار مى‌رود. شکستگى‌هاى مهره‌ها در اثر تروما منجر به گوه‌اى شکل شدن يا کمپرسيون جسم مهره مى‌شود، ممکن است شکستگى‌هاى انفجارى عناصر قدامى و خلفى مهره‌ها را درگير نمايد. در شکستگى‌هاى مهره‌ها آسيب نورولوژيک شايع است. با درمان زودرس نتايج بهترى حاصل مى‌آيد. شايع‌ترين علت شکستگى غير تروماتيک استئوپروز است. علل ديگر شامل استئومالاسي، هيپرپاراتيروئيدي، هيپرتيروئيدي، ميلوم مولتيپل، يا کارسينوم متاستاتيک مى‌باشد. استفاده از گلوکوکورتيکوئيدها جسم مهره را مستعد شکستگى مى‌کند. قرائن باليني، يافته‌هاى معاينه و گرافى‌هاى مهره تشخيص را ممکن مى‌سازند.

اسپونديلوليستزيس

لغزش قسمت قدامى مهره‌ها به‌ سمت جلو و به جا گذاشتن عناصر خلفى در پشت؛ سطوح L5-L4 بيشتر از سطوح S1-L5 مبتلا مى‌شوند؛ مى‌تواند LBP يا راديکولوپاتى / يا سندرم کودااکوئينا به‌وجود آورد.

استئوآرتريت

درد پشت که در اثر حرکات مهره‌ها به‌وجود مى‌آيد. با افزايش سن تشديد مى‌يابد. يافته‌هاى راديولوژيک با شدت درد ارتباطى ندارند. سندرم فاست - وجود علائم و نشانه‌هاى راديکولر، تحت فشار قرار گرفتن ريشه عصب به‌وسيله هيپرتروفى يک طرفه فاست. فورامينوتوميو فاستکتومى - موجب تسکين بلندمدت درد در ۸۰ تا ۹۰% موارد مى‌شود. از بين رفتن ارتفاع ديسک بين‌مهره‌اى موجب کاهش ابعاد عمودى فورامن بين‌مهره‌اى مى‌شود، پديکول پائين‌رونده ريشه عصبى موجود را تحت فشار قرار مى‌دهد.

متاستازهاى مهره‌اى

درد پشت شايع‌ترين نشانه نورولوژيک در بيماران مبتلا به کانسر سيستميک مى‌باشد. کارسينوم متاستاتيک، ميلوم مولتيپل و لنفوم غالباً مهره‌ها را گرفتار مى‌نمايند. LBP ممکن است سمپتوم يک کانسر باشد، به‌طور تيپيک درد با استراحت تسکين نمى‌يابد. MRI يا CT - ميلوگرافى متاستاز جسم مهره‌ها را نشان مى‌دهد، فضاى ديسک درگير نيست.

استئوميليت مهره‌ها

LBP با استراحت تسکين نمى‌يابد؛ تندنس فوکال مهره‌ها، افزايش ESR. منبع اوليه عفونت (ريه، مجراى ادرارى يا پوست) در ۴۰% موارد يافت مى‌شود. گونه‌هاى استافيلوکوک شايع‌ترين هستند. تخريب جسم مهره و فضاى ديسک شايع است. آبسه اپيدورال مهره‌هاى لومبار به‌صورت درد پشت و تب خود را نشان مى‌دهد. معاينه ممکن است طبيعى باشد يا يافته‌هاى راديوکلار يا سندرم کودا اکوئينا نشان دهد. MRI ميزان گسترش آبسه را بهتر نشان مى‌دهد.

آراکنوئيديت لومبار

ممکن است به‌دنبال پاسخ التهابى به صدمه بافتى موضعى در داخل فضاى ساب‌آراکنوئيد به‌وجود آيد. فيبروز ريشه‌هاى اعصاب را در بر مى‌گيرد که به‌وسيله MRI بهتر ديده مى‌شود. درمان رضايت‌بخش نيست.

اختلال ايمنى

اسپونديليت آنکيلوزان، آرتريت روماتوئيد، سندرم رايتر، آريتريت پسورياتيک، و بيمارى مزمن التهابى روده. اسپونديليت انکيلوزان - به‌طور تيپيک مردان کمتر از ۴۰ سال با پشت درد شبانه مراجعه مى‌کنند، درد با استراحت تسکين نمى‌يابد ولى با ورزش بهتر مى‌شود.

استئوپروز

از دست رفتن ماده استخوانى در اثر هيپرپاراتيروئيدي، استفاده مزمن از استروئيدها، بى‌حرکتى و ساير اختلالات پزشکي. ممکن است تنها تظاهر بيمارى LBP باشد که با حرکت بدتر مى‌شود.

بيمارى‌هاى احشائى

(جدول علل ويسرال کمردرد) لگن درد را به ناحيه ساکرال، قسمت تحتانى شکم به ناحيه لومبار و قسمت فوقانى شکم به ناحيه تحتانى توراسيک يا ناحيه فوقانى لومبار ارجاع مى‌دهد. علائم لوکال وجود ندارد؛ حرکات طبيعى مهره‌ها بدون درد است. تا ۲۰% بيماران مبتلا به پارگى آنوريسم آئورت شکمى به LBP مجزا مبتلا هستند.

علل ويسرال کمردرد

معده (ديواره خلفي) - کيسه صفرا - سنگ کيسه صفرا
پانکراس - تومور، کيست، پانکراتيت
رتوپريتونئال - خونريزي، تومور، پيلونفريت
واسکولار - آنوريسم آئورت شکمي، ترومبوز شريان کليوى و وريد
کولون - کوليت، ديورتيکوليت، نئوپلاسم
ليگامان‌هاى يوتروساکرال - اندومتريوز، کارسينوما
بد قرار گرفتن رحم
درد قاعدگى
ارتشاح نئوپلاستيک اعصاب
نوروز رادياسيون تومورها / اعصاب
پروستات - کارسينوم، پروستاتيت
کليه - سنگ کليه، بيمارى التهابي، نئوپلاسم، عفونت

بيمارى‌هاى ديگر

LBP مزمن بدون هيچ علت مشخص، اختلالات رواني، اعتياد به مواد مخدر ممکن است همراه آن وجود داشته باشد.