معاينه شامل شکم، لگن و رکتوم براى يافتن يک منبع ويسرال (احشائي) براى درد. در مشاهده دقيق مى‌توان اسکوليوز يا اسپاسم عضلانى را مشاهده کرد. در لمس ممکن است درد در قسمت مهره بيمار برانگيخته شود. درد در ناحيه هيپ ممکن است با درد مهره‌ها اشتباه شود. چرخش داخلى يا خارجى پا به‌وسيله دست در ناحيه هيپ (در صورتى‌که مفصل زانو و هيپ در حالت فلکسيون باشد) ممکن است دوباره درد را به‌وجود بياورد. علامت بلند کردن پا بدون خم کردن آن(SLR)(Straight-Leg Raising ) - به‌وسيله فلکسيون پاسيو پا بر روى شکم در حالى‌که زانو خم نيست، برانگيخته مى‌شود. بيمار در حالت نشسته يا خوابيده است؛ اين مانور ريشه‌هاى عصبى ‌L5/S1 و عصب سياتيک را که از خلف هيپ مى‌گذرد، تحت کشش قرار مى‌دهد. اگر اين مانور ايجاد درد کند: SLR مثبت است. علامت SLR متقاطع - وقتى SLR در يک پا علائم را در پا يا کفل مخالف ايجاد کند، مثبت خواهد بود. ضايعه عصبى يا ضايعه در ريشه عصبى در سمت دردناک خواهد بود. علامت SLR معکوس - اکستانسيون پاسيو پا بر روى تنه در حالى‌که زانو خم نيست و بيمار بر روى شکم خوابيده يا ايستاده است؛ با اين مانور ريشه‌هاى اعصاب L2-L4 و عصب فمورال را که از قسمت قدامى هيپ مى‌گذرد تحت کشش قرار مى‌دهد. معاينه نرولوژيک - به‌دنبال آتروفى و ضعف فوکال، از بين رفتن رفلکس، کاهش حس در توزيع درماتوم بگرديد. يافته‌هاى همراه با راديکولوپاتى در جدول (راديکولوپاتى لومبوساکرال - يافته‌هاى نورولوژيک) خلاصه شده است.

راديکولوپاتى لومبوساکرال - يافته‌هاى نورولوژيک

ريشه
اعصاب
لومبوساکرال
رفلکس حس حرکت توزيع درد
L2a - قسمت فوقانى قدام ران پسواس (فلکسين هيپ)(b) قدام ران
L3a - قسمت تحتانى قدام ران
قدام زانو
پسواس (فلسکيون هيپ)(b)
کوادرى سپس (اکستانسيون زانو)
ادکسيون ران
قدام ران، زانو
L4a کوادرى‌سپس (زانو) قسمت داخلى عضلات ساق پا کوادرى‌سپس(b) (اکستانسيون زانو)
اداکسيون ران
تيبياليس انتريور (دورسى فلکسيون پا)
زانو، قسمت داخلى عضلات ساق پا
L5c - سطح دورسال - پا,قسمت خارجى عضلات ساق پا پرونئى (اورسيون پا)
تيبياليس انتريور (دروسى فلکسيون پا)
گلوتئوس مديوس (ابدوکسيون هيپ)
دورسى فلکسورهاى انگشت پا
قسمت خارجى عضلات ساق پا،قسمت دورسال پا،پوسنترولترال ران،کفل‌ها
S1a گاستروکنميوس / سولئوس (مچ پا) سطح پلانتار - پا/وجه خارجى - پا گاستروکنميوس / سولئوس(b)(پلانتار فلکسيون پا)
گلوتئوس ماکزيموس (اکستانسيون هيپ)
ابداکتورهالوسيس (فلکسورهاى انگشت پا)
کف پا - قسمت خلفى,عضلات ساق پا،قسمت خلفى ران،کفل‌ها


a: علامت معکوس بلند کردن پاى مستقيم وجود دارد - به قسمت ”معاينه“ مراجعه کنيد.


b: اين عضلات اکثر عصب‌رسانى خود را از ريشه همان رديف افقى دريافت مى‌دارند.


c: علامت بلند کردن پاى مستقيم وجود دارد - به قسمت ”معاينه“ مراجعه کنيد.