بيمارى ديسک کمرى علت شايع کمردرد و درد پا مى‌باشد، معمولاً در سطح L4-L5 يا L5-S1 به‌وجود مى‌آيد. از دست رفتن حس درماتوم، کاهش يا از دست رفتن رفلکس‌هاى تاندون عمقي، يا الگوى ميوتومى ضعف براى لوکاليزه کردن ضايعه بسيار گوياتر از الگوى درد مى‌باشند. معمولاً يک طرفه است. در صورتى دو طرفه است که يک فتق ديسک مرکزى بزرگ وجود داشته باشد که بر چندين ريشه عصب فشار وارد نمايد - در اين صورت موجب سندرم کودا اکوئينا مى‌شود. پنج انديکاسيون ممکن براى جراحى ديسک کمرى عبارتند از:


۱. ضعف پيش‌رونده موتور در اثر صدمه به ريشه عصب


۲. تخريب پيش‌رونده موتور که توسط EMG نشان داده شده


۳. فونکسيون غير طبيعى روده يا مثانه


۴. عدم ظرفيت تحمل درد ريشه عصب عليرغم درمان کنسرواتيو


۵. عدم ظرفيت تحمل درد به‌صورت مکرر على‌رغم درمان کنسرواتيو. دو کرايترياى آخر مورد بحث هستند.