بررسى‌هاى آزمايشگاهى ”روتين“ و گرافى‌هاى مهره‌هاى کمرى - به‌ندرت براى کمردرد حاد مورد احتياج است ولى وقتى عوامل خطر يک بيمارى زمينه‌اى جدى وجود داشته باشد (جدول عوامل خطر براى علل جدى احتمالى کمردرد حاد) بر تهيه آنها تأکيد مى‌شود. MRI و CT - ميلوگرافى تست‌هاى انتخابى براى تعيين آناوميک بيمارى مهره‌ها مى‌باشند.

عوامل خطر براى علل جدى احتمالى کمردرد حاد

تاريخچه
درد در هنگام استراحت يا در شب بدتر مى‌شود سن > ۵۰ سال
تاريخچه قبلى سرطان مصرف وريدى داروها
تاريخچه عفونت مزمن (به‌خصوص ريوي، مجراى ادرارى يا پوست) استفاده از گلوکوکورتيکوئيدها
تاريخچه تروما نقص نورولوژيک به سرعت پيش‌رونده

معاينه
تب توضيح داده نشده
کاهش وزن توضيح داده نشده
علامت بلند کردن پاى مستقيم
تندرنس در دق - قسمت پائين مهره‌ها يا زاويه کوستوورتبرال
توده شکمى، رکتال، يا لگنى
نقص عصبى فوکال به سرعت پيش‌رونده (مانند از دست رفتن حس، ضعف پا، رفلکس‌هاى غيرقرينه يا عدم وجود رفلکس در پا، فونکسيون غيرطبيعى مثانه)