حداکثر موبيلزاسيون تقريباً ۷۰۰ ميلى‌ليتر / (ادم محيطى ممکن است سريع‌تر به حرکت درآيد).


- محدوديت شديد نمک


- محدوديت مايع تنها در صورت وجود هيپوناترمى به ميزان ۵/۱-۱ ليتر


- ديورتيک اگر پس از يک هفته هيچ پاسخى داده نشود يا اگر غلظت سديم ادرار کمتر از ۲۵ ميلى‌اکى‌والان در ليتر باشد. اسپيرونولاکتون (خفيف، ازدسدت‌دهنده پتاسيم، آنتاگونيست آلدوسترون) ۱۰۰ ميلى‌گرم در روز خوراکى که مى‌توان هر ۵-۴ روز ۱۰۰ ميلى‌گرم افزايش داد تا حداکثر به ۶۰۰ ميلى‌گرم در روز برسد، فورسمايد ۸۰-۴۰ ميلى‌گرم در روز خوراکى يا وريدى در صورت لزوم مى‌توان آن را افزايش داد (داراى خطر بيشتر سندرم هپاتورنال و آنسفالوپاتى است)، مى‌توان آن را روزانه ۴۰ ميلى‌گرم تا حداکثر ۲۴۰ ميلى‌گرم در روز افزايش داد تا اثرات آن افزايش يابد يا عارضه‌اى ديده شود. اگر هنوز ديورز برقرار نشده باشد هيدروکلروتيازيد ۱۰۰-۵۰ ميلى‌گرم در روز خوراکى اضافه کنيد.


- وزن، سديم و پتاسيم ادرار، الکتروليت‌هاى سرم، و کراتينين را مرتب اندازه‌گيرى کنيد.


- پاراسنتز با حجم زياد و مکرر (۵ ليتر) همراه با انفوزيون وريدى آلبومين (۱۰ گرم به ازاء هر ليتر آسيت برداشته شده) به‌عنوان درمان اوليه آسيت ماسيون به‌علت عوارض جانبى کمتر نسبت به ديورتيک‌ها مطلوب‌تر است.


- در موارد مقاوم به درمان، شانت پورتوسيستميک اينتراهپاتيک ترانس جوگولار (TIPS) را مدٌ نظر داشته باشيد، اگر چه داراى ۳۰-۲۰% خطر انسفالوپاتى و ميزان بالائى از انسداد و تنگى شانت مى‌باشند. شانت پريتوان - وريدى(Denver, leveen) (داراى ميزان بالاى عوارض - انسداد، عفونت، DIC) و شانت Side-to-Side پورتوکاوال (داراى ميزان مورتاليته زياد در بيمار سيروتيک مرحله نهائي) ديگر مورد علاقه جراحان نمى‌باشند. پيوند کبد را هم به‌عنوان يک کانديداى مناسب در نظر داشته باشيد.