پاتوژنز که عوامل شرکت‌کننده در آن عبارتند از:


۱. پورت


۲. هيپوآلبومينمى


۳. افزايش تشکيل لنف هپاتيک


۴. احتباس کليوى سديم - ثانويه به هيپرآلدوسترونيسم، افزايش فعاليت اعصب سمپاتيک (توليد رنين - آنژيوتانسين). حادثه آغازگر ممکن است وازوديلاتاسيون شريانى محيطى باشد که به‌وسيله اندوتوکسين و ستوکائين‌ها و با واسطه نيتريک اکسيد تحريک مى‌شود. اين پديده باعث کاهش حجم پلاسمائى ”مؤثر“ و فعال شدن مکانيسم‌هاى جبرانى احتباس کليوى سديم و حفظ حجم داخل عروقى مى‌گردد. در آسيت شديد، سطوح عامل ناتريورتيک دهليزى پلاسما بالا است ولى براى ايجاد ناتريورزيس ناکافى است.