معاينه فيزيکى پهلوهاى متورم، موج مايع، و جابه‌جا شدن سنگينى (shifting dullness)، ”علامت puddle“ (سنگينى روى شکم آويزان در حالى‌ه بيمار روى دست‌ها و زانوها قرار گرفته است). ممکن است همراه با ادم پنيس يا اسکلروتوم، فتق آمبيليکال يا اينگوئينال، و افوزيون پلور باشد. ارزيابى بايد شامل معاينه رکتال و لگنى و برآورد اندازه و قوام کبد و طحال باشد. اريتم پالمار و اسپايدر آنژيوما در سيروز ديده مى‌شود. ندول پرى‌آمبيليکال (ندول خواهر مارى‌جوزف) حاکى از بيمارى متاستاتيک از تومور لگنى يا GI مى‌باشد.


اولتراسونوگرافى / CT بسيار حساس است. قادر است مايع را از توده‌هاى کيستيک افتراق دهد.