ارزيابى اختلالات مفصل و موسکولواسکلتال در بيماران سالمند يک چالش خاصى را به‌وجود مى‌آورد که به‌علت شروع موذيانه و از زمان بيمارى در اين گروه سني، مغشوش شدن اثرات ساير مشکلات پزشکى آنها و افزايش تنوع بسيارى از تست‌هاى تشخيصى در جمعيت افراد سالمند مى‌باشد. اگرچه در واقع تمامى مشکلات موسکولواسکلتال مى‌توانند سالمندان را مبتلا سازند، بعضى از اختلالات به‌خصوص شايع‌تر مى‌باشند. بايد به شناخت توالى‌هاى روماتيسمى بالقوه در مشکلات پزشکى متداخل و درمان آنها هنگام ارزيابى سالمندان داراى شکايت‌هاى موسکولواسکلتال توجه خاص نمود.