ارزيابى‌هاى بيشتر معمولاً در شرايط منوآرتيکولار، تروماتيک، التهابى يا مزمن يا در شرايطى که همراه با تغييرات نورولوژيک يا تظاهرات سيستميک است، انديکاسيون دارد.


- براى همهٔ ارزيابى‌هاي: ESR، CBC يا پروتئين C - واکنشى را درخواست کنيد.


- بايد وقتى انجام شوند که پيشنهادکننده ويژگى‌هاى بالينى هستند: فاکتور روماتوئيد، ANCA،ANA، تيتر آنتى‌استرپتوليزين O، آنتى‌بادى‌هاى لايم.


- جائى‌که شک به بيمارى سيستميک يا خود بيمارى وجود دارد: تست‌هاى فونکسيون کليه / کبد، U/A.


- اسيد اورريک - تنها وقتى تشخيص نقرس وجود دارد و درمان آن مطرح شده است، مفيد مى‌باشد.


- CPK، آلدولاز - در صورت درد و ضعف عضلانى در نظر داشته باشيد.


- آسپيراسيون و آناليز مايع سينوويال: هميشه در منوآرتريت حاد يا وقتى شک به آرتروپاتى عفونى يا ايجادشده به‌وسيله کريستال وجود دارد، انديکاسيون دارد. بايد از نظر موارد زير مورد آزمايش قرار گيرد:


۱. ظاهر، ويسکوزيته


۲. شمارش سلولى و افتراق (اگر شمارش WBC بيشتر از ۵۰،۰۰۰ باشد مفصل سپتيک را در نظر بگيرد)


۳. بررسى کريستال‌ها با استفاده از ميکروسکوپ پولاريزان


۴. رنگ‌آميزى گرم، کشت (شکل روش الگوريتمى استفاده و تفسير آسپيراسيون و آناليز مايع سنوويال).


شکل روش الگوريتمى استفاده و تفسير آسپيراسيون و آناليز مايع سنوويال
شکل روش الگوريتمى استفاده و تفسير آسپيراسيون و آناليز مايع سنوويال