- سن، جنس، نژاد و تاريخچه خانوادگي


- طول مدت سمپتوم‌ها: حاد در مقابل مزمن


- تعداد و توزيع ساختمان‌هاى درگير: منوآرتيکولار (يک مفصل)، اوليگوآرتيکولار (۲-۳ مفصل)، پلى‌آرتيکولار (بيشتر از ۳ مفصل)، قرنيه بودن.


- ساير ويژگى‌هاى مفصلي: سفتى صبحگاهي، اثر حرکت، ويژگى‌هائى سمپتوم‌ها را بهتر / بدتر مى‌کنند، درد مهاجر، سمپتوم‌هاى متناوب / مداوم.


- سمپتوم‌هاى اسکتراآرتيکولار: مانند تب، راش، کاهش وزن، تغييرات بينائي، ديسپنه، اسهال، ديزوري، بى‌حسي، ضعف.


- حوادث اخير: مانند تروما، مصرف دارو، مسافرت، بيمارى‌هاى ديگر.