شکايت‌هاى موسکولواسکلتال در علم پزشکى در بيماران سرپائى بى‌نهايت شايع است و از علل عمده ناتوانى و غيبت از کار مى‌باشد. درد مفاصل بايد با يک روش يکسان، کامل و منطقى مورد ارزيابى واقع شود تا بهترين شانس تشخيص دقيق فراهم شود و آزمايشات پيگيرى درمان مناسب برنامه‌ريزى شود. درد و تورم مفصل مى‌تواند از تظاهرات اختلالاتى باشد که ابتدا بر سيستم موسکولواسکلتال اثر مى‌گذارند يا ممکن است يک بيمارى سيستميک را نشان دهد.