ورتيگو يک توهم حرکتي، بيشتر از همه يک احساس چرخيدن مى‌باشد. اين حالت معمولاً به‌علت اختلال در سيستم وستيبولار است. اختلال در سيستم بينائى يا سيستم‌هاى سوماتو سنسورى نيز ممکن است در ايجاد ورتيگو مشارکت داشته باشند. ورتيگو فيزيولوژيک در اثر حرکات نامأنوس سر (درياگرفتگي) يا يک عدم تجانس بين ورودى‌هاى سيستم بينائى - پروپريوسپتيو - وستيبولار (ورتيگو ناشى از ارتفاع، ورتيگوى بينائي) به‌وجود مى‌ايد. ورتيگو واقعى تقريباً هرگز در حالت قبل از سنکوپ اتفاق نمى‌افتد.