هرگونه انحراف از همراستائى صحيح چشم‌ها را لوچى‌ يا استرابيسم (Strabismus) مى‌گويند. اين حالت باعث مى‌شود که تصوير يک شى‌ء در دو چشم روى نقطه متناظر (فووه‌آ) نيفتد. هر گاه اين حالت در شرايط ديد دوچشمى وجود داشته باشد. به آن استرابيسم آشکار (Manifest)، هتروتروپى (Heterotropia) يا تروپى (Tropia) مى‌گويند. استرابيسم در ۴% کودکان رخ مى‌دهد و با سريعاً درمان شود چرا که با رشد کودک بهبود خودبه‌خودى ندارد. انحرافى که فقط با حذف ديد دوچشمى (بستن يک چشم) ظاهر مى‌شود، به‌نام استرايسم مخفي، (Latent S) هتروفورى (Heterophoria) يا فوريا (Phoria) معروف است.