بيمارى‌هاى ايمونولوژيک چشم را مى‌توان به دو گروه بيمارى‌هاى با واسطهٔ آنتى‌بادى و بيمارى‌هاى با واسطهٔ سلولى تقسيم نمود.