چشم بيش از ساير اعضاء بدن قابل معاينه مستقيم است و تنها بخشى از بدن است که عروق آن را مى‌توان مستقيماً مشاهده کرد.