بررسى توزيع جغرافيايى و زمانى و جمعيتى بيمارى‌ها و راههاى کنترل و پيشگيرى از اين بيمارى‌ها (بيمارى‌هاى شايع) در ايران.