اپيدميولوژى بيمارى‌هاى عفونى بخش بنيادى همه‌گيرى شناسى است. اينک در بررسى بيمارى‌هاى عفونى تحولى دوباره پيدا شده، که محرک آن دگرگونى در الگوهاى بيمارى‌هاى عفوني، کشف عوامل بيمارى‌زاى جديد و امکان يافتن يک منشاء عفونى براى بعضى بيمارى‌هاى مزمن، مى‌باشد. پس از کشف واکسن‌ها و آنتى‌بيوتيک‌ها، برخلاف آنچه پيش‌بينى مى‌شد، بيمارى‌هاى عفونى به‌طور نهايى ازميان نرفتند، بلکه پيشگيرى و مبارزه با اين بيمارى‌ها به دانش و تجربه همه‌گيرى شناختى نياز دارد. در اين بخش همه‌گيرى شناسى بيمارى‌هاى عفونى مورد توجه قرار مى‌گيرد.