هيچ کنترانديکاسيون قطعى براى جراحى وجود ندارد، ولى تعداد از ناراحتى‌هاى قلبى خطر جراحى را بسيار افزايش داده، کنترانديکاسيون نسبى محسوب مى‌شوند. اين ناراحتى‌ها عبارتند از: انفارکتوس ميوکارد اخير، الگوى بى‌‌ثبات يا پيشروندهٔ آنژين صدري، نارسائى جبران‌نشدهٔ قلبي، تنگى شديد آئورت يا ميترال، و افزايش شديد فشار خون.


براى نشان دادن ميزان خطر جراحى چند روش پيشنهاد شده است که در ميان آنها اندکس گلدمن بيشترين استفاده را دارد. در اين اندکس براى هر يافتهٔ خطرساز، نمرهٔ خاصى درنظر گرفته شده است.


با افزايش نمرهٔ کل، خطر مرگ با علت قلبى و ايجاد عوارض قلبى تهديدکنندهٔ حيات، افزايش مى‌يابد - کمتر از %۱ با نمرهٔ کل بين ۵-۰، تا %۷ براى نمرهٔ ۱۲-۶، %۱۳ براى نمرهٔ ۲۵-۱۳ (با %۲ مرگ و مير)، و %۷۸ در بيمارانى که نمره آنها بيش از ۲۶ مى‌باشد (با %۵۶ مرگ و مير).

جدول میزان خطر جراحی(اندکس گلدمن)

نمره يافته‌ها
۱۱ ريتم گالوپ يا افزايش فشار وريدى
۱۰ MI در ۶ ماه اخير
۷ VPCs/mim کوچکتر از ۵ در هر ECG
۷ ريتم غيرسينوسى يا APC در آخرين ECG
۵ سن بالاى ۷۰ سال
۴ جراحى اورژانس
۳ جراحى داخل قفسه سينه، شکم يا آئورت
۳ تنگى قابل توجه آئورت
۳ وضعيت عمومى نامناسب از نظر پزشکي