پانکراس در بالغين ۱۲ تا ۱۵ سانتى‌متر طول و بين ۷۰ تا ۱۰۰ گرم وزن دارد. اين غده را مى‌توان به سه قسمت سر، تنه و دم تقسيم کرد. در قدام، معده و قسمت اول دوازدهه تاحدودى روى پانکراس را مى‌‌پوشانند. مجراى صفراوى مشترک از درون شيار خلفى سر پانکراس و از مجاورت دوازدهه عبور مى‌کند. تنه پانکراس در خلف با آئورت، ستون چپ ديافراگم، غدهٔ آدرنال چپ و کليهٔ چپ مجاورت دارد. دم پانکراس در ناف طحال قرار گرفته است. مجراى پانکراتيک اصلى طول غده را از دم تا سر آن طى مى‌کند و قبل از آنکه مجراى صفراوى مشترک در آمپول واتر به دوازدهه بريزد، به آن مى‌‌پيوندد. مجراى پانکراتيک فرعى (مجراى سانتوريني) در ۲ تا ۵/۲ سانتى‌مترى پروگزيمال آمپول واتر وارد دوازدهه مى‌شود.


خونرسانى به پانکراس را شاخه‌هائى از شريان‌هاى سلياک و مزانتريک فوقانى برعهده دارند. از شريان اسپلنيک نيز شاخه‌هائى جدا مى‌شود که به تنه و دم پانکراس خونرسانى مى‌کنند. وريدهاى اين غده موازى با شريان‌ها حرکت مى‌کنند. درناژ لنفاوى برعهدهٔ غدد لنفاوى پرى‌پانکراتيک مجاور وريدها قرار دارد.


اعصاب پانکراس از اعصاب واگ و اسپلانکنيک جدا مى‌شوند.