واگ راست سطح خلفى و واگ چپ سطح قدامى معده را عصب‌دهى مى‌کند. حدود ۹۰% رشته‌هاى واگ، اعصاب‌آوران حسى و ۱۰% رشته‌هاى وابران هستند.


در محل اتصال مرى به معده، هر تنه به دو شاخه تقسيم مى‌شود.


تنهٔ قدامى شاخه‌اى به کبد مى‌فرستد که از امنتوم کوچک عبور مى‌کند. تنهٔ خلفى شاخه‌هائى به شبکهٔ سلياک مى‌دهد که عصب‌دهى پاراسمپاتيک قسمت باقى‌مانده لولهٔ گوارش را تا قسمت ميانى کولون عرضى برعهده دارند. پس از جدا شدن شاخه‌هاى خارج معدي، هرکدام از تنه‌ها رشته‌هائى را مستقيماً به سطح معده و رشته‌هائى را در طول انحناء کوچک (اعصاب لاتارژه Latarjet قدامى و خلفي) مى‌فرستند تا قسمت ديستال معده را عصب‌دهى کنند.


رشته‌هاى حرکتى پيش گانگليونى تنه‌هاى واگ با سلول‌هاى گانگليونى در شبکهٔ آئورباخ (Auerbach) (شبکهٔ ميانتريک) در محلى بين لايه‌هاى عضلانى طولى و حلقوى سيناپس ايجاد مى‌کنند. رشته‌هاى کلى‌نرژيک پس گانگليوني، به سلول‌ەاى لايه‌هاى عضلانى صاف و مخاط عصب‌دهى مى‌کنند.


عصب‌دهى آدرنرژيک معده از طريق رشته‌هاى پس گانگليونى شبکه سلياک است که به موازات عروق شريانى حرکت مى‌کنند.