شريان گاستريک چپ، انحناء کوچک را خونرسانى مى‌کند و به شريان گاستريک راست، شاخه شريان هپاتيک مشترک متصل مى‌شود. انحناء بزرگ از شريان کاسترواپيپلوئيک راست (شاخهٔ شريان گاسترودئودنال) و شريان گاسترواپيپلوئيک چپ (شاخهٔ شريان طحالي) خونگيرى مى‌کند. قسمت ميانى انحناء بزرگ محلى است که در آن شاخه‌هاى گاستريک اين شبکهٔ عروقى تغيير جهت مى‌دهند. قسمتى از فوندوس که در محاذات انحناء بزرگ قرار دارد از عروق کوچک (Vasa brevia) که شاخه‌هائى از شريان طحالى و گاسترواپيپلوئيک چپ هستند، خونگيرى مى‌کند.


خونرسانى دئودنوم از طريق شريان پانکراتيکودئونال خلفى و تحتانى است که به‌ترتيب شاخه‌هائى از شريان گاسترودئودنال و شريان مزانتريک فوقانى هستند. معده داراى يک شبکهٔ عروقى زيرمخاطى غنى است. خون وريدى معده از طريق وريدهاى کرونري، گاسترواپيپلوئيک و طحالى وارد وريد پورت مى‌شود. تخليهٔ لنفاوى معده به موازات شريان‌هاى معده است و جهت نسبى انتشار سرطان‌هاى معده را مشخص مى‌کند.