کارديا در محل اتصال مرى به معده قرار گرفته است. فوندوس قسمتى از معده است که در سطحى بالاتر از محل اتصال مرى به معده قرار گرفته است. کورپوس يا تنه معده قسمت مرکزى حجيم معده است؛ پيلور در فاصله بين معده و دئودنوم قرار دارد. کارديا عمدتاً حاوى سلول‌هاى مترشحه موکوس است. ناحيه غدد اکسينتيک داراى سلول‌هاى جدارى (اکسينتيک) و سلول‌هاى اصلى است. در قسمت پيلور سلول‌هاى G وجود دارند که گاسترين ترشح مى‌کنند.


جدار عضلانى معده همانند ساير قسمت‌هاى لولهٔ گوارش از يک لايهٔ طولى خارجى و يک لايهٔ حلقوى داخلى تشکيل شده است.