باندها و پرده‌هاى مادرزادى ممکن است در هر سطحى از مرى باشند اما در ناحيه زير کريکوئيد فراوان‌تر هستند و بقيه در قسمت تحتانى مرى تشکيل مى‌شوند. اين باندها موجب ديسفاژى مى‌شوند و در مواردى‌که نازک هستند، باندهاى پرده‌مانند معمولاً شکننده هستند و ممکن است با ديلاتاسيون از طريق اندوسکوپ درمان شوند و به‌دنبال آن تمام علائم از بين رود. برداشتن و آناستوموز اوليه گاهى در باندهائى که فيبروز پيشرفته متحدالمرکز دارند لازم مى‌شود. مورد اخير بيشتر در مرى تحتانى ديده مى‌شود.


يک حلقهٔ مخاطى باريک (حلقهٔ شاتسکي) ممکن است در انتهاى تحتانى مرى پديد آيد. در بيشتر موارد، حلقه در محل اتصال سلول‌هاى سنگفرشى به استوانه‌اى قرار دارد و در بيماران دچار رفلاکس معده و مرى ايجاد مى‌شود. اين حلقه‌ها محدود به مخاط هستند و متفاوت با تنگى‌هاى التهابى (پيتيک) که در آنها تمام لايه‌هاى مرى درگير است هستند.