اشکالات عروقى مغز پس از جراحى

مکانيسم‌هاى طبيعى تنظيم‌کننده در مغز مى‌توانند جريان خون مغز را در طيف وسيعى از فشارخون که حداقل آن ۵۵mmHg مى‌باشد، حفظ کنند. پس از حدود ۴ دقيقه ايسکمى کامل، مغز دچار تغييرات برگشت‌ناپذير مى‌شود.


آسپيرين با مهار تجمع پلاکتى ممکن است از ترومبوز زودرس پس از جراحى جلوگيرى کند.

تشنج

به‌دليل ناشناخته‌اي، در بيماران مبتلا به کوليت اولسرو و بيمارى کرون، پس از جراحى تشنج به‌همراه از دست دادن هوشيارى شايع‌تر است.