در (جدول علل داخلى شکم حاد که به جراحى نياز ندارند.) بعضى از انديکاسيون‌هاى لاپاراتومى اورژانس فهرست شده‌اند.

جدول علل داخلى شکم حاد که به جراحى نياز ندارند

بيمارى‌هاى غدد درون‌ريز متابوليک عفونت‌ها و بيمارى‌هاى التهابى
اورمى تابس دورساليس
بحران ديابتى زونا
بحران آديسون تب روماتيسمى حاد
پورفيرى حاد متناوب پورپوراى هنوخ - شوئن‌لاين
هيپرليپو پروتئينى حاد لوپوس اريتماتوز سيستميک (SLE)
تب مديترانه‌اى فاميلى پلى‌آرتريت ندوزا
بيمارى‌هاى هماتولوژيک درد راجعه
بحران سلول داسى ناحيهٔ توراکس
لوسمى حاد انفارکتوس ميوکارد
ساير ديسکرازى‌ها پريکارديت حاد
سموم و داروها پنومونى
مسموميت با سرب و ساير پلورزى
فلزات سنگين آمبولى ريوى
محروميت از مواد مخدر پنوموتوراکس
مسموميت با سم عنکبوت بيوهٔ سياه آمپيم
هيپ و پشت