از هنگام تصفيه کامل واکسن‌ها و قطع واکسيناسيون تيفوئيد - پاراتيفوئيد، عملاً هيچ موردى از نفروپاتى به‌دنبال ايمن‌سازى در جوامع پزشکى مشاهده نشده است.


اين مطلب که بچه‌اى که پروتئينوزى دارد نبايد واکسينه شود نتيجه آگاهى ما از مشکلات کليوى بعد از واکسيناسيون نيست، بلکه در واقع احتياط پزشکان به‌دليل ترس از تحمل کم نسبت به واکسيناسيون در اين بچه‌ها مى‌باشد.

عوارض کليوى پس از واکسيناسيون

اولين‌بار نبکورت و پير در سال ۱۹۱۶ به واکنش کليه نسبت به واکسيناسيون توجه نمودند. از آن موقع، ما ۱۷۱ مورد نفروپاتى مربوط به ايمن‌سازى با واکسن‌هاى DTTAB ،TAB، آبله و ديفترى داشته‌ايم.

جدول عوارض کليوى پس از واکسيناسيون

واکسن استفاده
شده
پروتئينورى نفريت با
هماچورى
آنورى
موقت
سندرم
نفروتيک
غيراختصاصى جمع
DT_TAB ۴۴ ۴۱ ۳ ۳ - ۹۱
TAB - - ۵ - - ۵
TAB_cholera - - ۱ - - ۱
Diphteria - ۴ ۲ ۱ - ۷
small pox ۳ ۲ - ۵ - ۱۰
DT_polio - ۱ ۱ ۱ - ۳
polio ۱ - - - - ۱
Not specified - - - - ۵۳ ۵۳
Total ۴۸ ۴۸ ۱۲ ۱۰ ۵۳ ۱۷۱


عوارض کليوى پس از واکسيناسيون بين سال‌هاى ۱۹۱۶ و ۱۹۸۴ منتشر شد.


علائم کلينيکى مشاهده شده شامل: پروتئينوزى خالص معمولاً گذرا، گاهاً متناوب يا دائمي، يا نفريت حاد با هماچورى چند ساعت بعد از تزريق يا خيلى به‌ندرت آنورى گذار يا سندرم نفروتيک مى‌باشد.


اختلالات کليه را مى‌توان به‌عنوان کنتراانديکاسيون‌هاى معين ايمن‌سازى در نظر گرفت. دليلى وجود ندارد که ايمن‌سازى به‌استثناء واکسن TAB بيمارى زمينه‌اى کليه را بدتر نمايد.