متخصصين اطفال و پزشکان عمومى اغلب به علت ترس از عوارض جانبى واکسن تمايل به خوددارى از واکسيناسيون نشان مى‌دهند که اين تمايل هميشه صحيح نمى‌باشد.


امروزه براساس معيارهاى فراوان و صحيح موارد مجاز و ممنوع واکسيناسيون کاملاً مشخص شده است. با به‌دست آوردن خلوص و غلظت بيشتر واکسن‌ها خطر آنها نيز به‌ميزان قابل‌توجهى کاهش يافته است و بنابراين بسيار مهم است که تعدادى از اين ممنوعيت‌ها منسوخ گردند. ممنوعيت‌هائى که اغلب براساس نظريات تئورى و يافته‌هاى اوليه‌اى که امروزه زير سؤال رفته‌اند مى‌باشند و تجارب عملى آنها را تأئيد نمى‌کنند.


ارائه يک فهرست جهانى از دستورات و توصيه‌هاى مربوط به واکسيناسيون نه عملى است و نه مطلوب و هر کشورى بايد محدوده اختيارات خود را براساس نظرات و پيشنهادات يک کميته مشاور پايه‌ريزى نمايد.


هيچ واکسنى عارى از خطر واکنش‌هاى نامطلوب که البته بسيار ضعيف‌تر و خفيف‌تر از خود بيمارى مى‌باشد نيست. WHO با توجه به وسعت زياد واکسيناسيون در کشورهاى در حال توسعه در برنامه توسعه يافته ايمن‌سازى خود (EPI) ممنوعيت‌هاى واکسيناسيون را به موارد زير محدود نموده است.


۱. ايمن‌سازى در بيمارى‌هاى شديد تب‌دار بايد به تعويق افتد. بنابراين هيچ علامتى از بيمارى را نمى‌توان به واکسيناسيون نسبت داد.


۲. سوء تغذيه، تب متوسط، عفونت تنفسي، اسهال شايع و هر شرايط خوش‌خيم ديگرى ممنوعيت واکسيناسيون محسوب نمى‌گردند.


۳. بچه‌هاى بسترى مى‌توانند واکسن‌هاى ضرورى را قبل از مرخصى و يا حتى بلافاصله پس از پذيرش دريافت دارند به‌خصوص اگر احتمال سرخک بيمارستانى مى‌رود.


۴. قطع ايمن‌سازى با ‌DTP در مواردى که واکنش‌هاى پس از واکسن شديد ديده مى‌شود توصيه مى‌گردد که شامل کلاپس، شوک، تب بالاى ۵/۴۰ درجه، تشنج و يا ساير علائم عصبى مى‌گردد. در اين‌گونه موارد بايد طبق جدول زير عمل نمود.


جدول صفحه ۱۲۴: راهنماى واکسيناسيون ديفترى - کزاز - سياه‌سرفه در نوزادان و بچه‌هائى که سابقه تشنج داشته‌اند


۵. اسهال به‌عنوان يک مورد ممنوعيت براى قطره فلج‌اطفال محسوب نمى‌گردد و دوز اضافى مطابق با آنچه که در طى يک اجابت مزاج اسهالى تجويز مى‌گردد بايد اداره شود.


۶. هيچ واکسن زنده‌اى نبايد به افراد با نقص ايمنى تحت درمان سرکوب‌کننده ايمني، کورتن، راديوتراپى يا آنتى‌متابوليت تجويز گردد.


۷. واکسيناسيون سرخجه، سرخک، اوريون حداقل تا ۶ هفته پس از تزريق ايمونوگلوبولين پلى‌والان بايد به تأخير افتد.