اين سؤال هميشه وجود دارد که آيا ايمن‌سازى يک زن حامله خطرى براى جنين او دارد؟ به‌طور ايده‌ال، ايمن‌سازى بايستى قبل از حاملگى انجام شود زيرا بعضى واکسن‌ها در دوران حاملگى کاملاً بى‌ضرر نيستند. با اين وجود، زن حامله يا به علت مسافرت به کشورهاى خارجى يا به هنگام بروز اپيدمى اغلب واکسينه مى‌شود.


به‌طور کلي، موارد استفاده از واکسن در زن حامله، در فرانسه، با توجه به بى‌ضرر بودن آنها به سه گروه تقسيم مى‌شود: