در سال ۱۹۵۷، اسکلافر براى اولين‌بار در فرانسه، واکسيناسيون افراد آلرژيک را پيشنهاد کرد ودر همان زمان اصل تست تحمل را وضع نمود. سپس در سال ۱۹۶۲، ماند و تروند تکنيک‌هاى واکسيناسيون ضدويروسى را شبيه تست‌هاى تحمل قبل از واکسيناسيون براى بچه‌هاى آلرژيک تکميل کردند. روش آنها با روش پيشنهاد شده توسط اسکلافر قابل مقايسه مى‌باشد.


از آن پس، افزايش تصفيه کامل واکسن‌ها به‌منظور اينکه تنها آنتى‌ژن‌هاى ايجادکننده ايمنى باقى بمانند، واکنش‌هاى آلرژيک به‌دنبال ايمن‌سازى را همانند عوارض جانبى بسيار نادر ساخته است.


به‌منظور کاهش واکنش‌هاى واکسيناسيون، اجزاء تشکيل‌دهنده هر واکسن و محيط کشت آن ممکن است ايجاد واکنش آلرژيک کنند که بايستى به‌طور صحيح مشخص شود. اين مسئله در مورد واکسن‌هائى که همراه آنها آنتى‌بيوتيک وجود دارد و يا در مورد آنهائى که بر روى جنين مرغ تهيه مى‌شوند مانند آنفلوآنزا، اوريون، سرخک و تب زرد. بايد روشن شود آلرژى به تخم‌مرغ يک پديده شناخته شده مى‌باشد. هيچ‌يک از واکسن‌هائى که اکنون در فرانسه در دسترس هستند حاوى پنى‌سيلين نمى‌باشند. بعضى حاوى مقادير بسيار اندکى از کانامايسين، نئومايسين يا مقادير غيرقابل اندازه‌گيرى از استرپتومايسين مى‌باشند.


پروژه‌هاى تحقيقاتى مختلف مانند افزايش تصفيه واکس‌ها، مشخص نمودند که قانون منع ايمن‌سازى کلى افراد آلرژيک، از تاريخ گذشته و نادرست مى‌باشد. تنها در موارد نادر پزشک مجبور به تأخير يا قطع برنامه ايمن‌سازى طبيعى مى‌باشد.

واکسيناسيون شخص آلرژيک چه خطراتى دارد

پس از انجام تست تحمل، تزريق تعدادى از واکسن‌ها به تنهائى يا همراه هم، به افراد آلرژيک بى‌ضرر مى‌باشد. واکسيناسيون آبله در کودکان دچار اگزما موجب ايجاد عوارض مى‌شود. در واقع، اينها عوارض آلرژيک نيستند بلکه ايجاد سيستميک واکسينيا* توسط واکسن مى‌باشد.


واکنش‌هاى آلرژيک ايجاد شده توسط ب‌ث‌ژ نادر مى‌باشند. در بعضى موارد، ۸-۴ هفته پس از واکسيناسيون يک ضايعه پوستى ايجاد مى‌شود، که به‌علت واکنش به جسم باسيل مى‌باشد.


بعضى از واکنش‌هاى آلرژيک به‌دنبال واکسيناسيون افراد آلرژيک با واکسن‌هاى ديفتري، کزاز، و سياه‌سرفه به تنهائى يا همراه هم ايجاد مى‌شوند، که اينها عموماً واکنش‌هاى سيستميک مانند آسم يا وضعيت‌هاى التهابى موضعى مهم مى‌باشند.


واکنش‌هاى آلرژيک به توکسوئيد ديفترى بيشتر محدود به بزرگسالان مى‌باشد و با حساسيت قبلى ارتباط دارد. واکسيناسيون کزاز ندرتاً واکنش آلرژيک ايجاد مى‌کند، جز در اشخاصى که داراى مقادير بسيار بالائى آنتى‌بادى مى‌باشند که در اين افراد ممکن است يک ضايعه موضعى جدى از نوع پديده آرتوس به مدت چند روز ايجاد گردد.


فاصله‌گذارى بين تزريقات يادآور به‌منظور جلوگيرى از اين نوع واکنش پيشنهاد شده است يک تزريق در هر ده سال کفايت مى‌کند. واکسن فلج‌اطفال چه خوارکى و چه تزريق واکنش آلرژيک ايجاد نمى‌کنند.واکسن‌هائى که روى جنين تخم‌مرغ تهيه مى‌شوند در اشخاص با آلرژى به تخم‌مرغ منع مصرف دارد.واکسن تيفوئيد - پاراتيفوئيد مهاجم بوده در اشخاص آلرژيک نبايستى استفاده شود.


اقدامات احتياط‌آميز براى واکسينه کردن اشخاص آلرژيک:


- شخص آلرژيک در طى فاز فعال اختلال خود نبايستى واکسينه شود.
- بايد مطمئن شد که واکسن حاوى هيچ‌گونه آنتى‌بيوتيک مضر براى شخص آلرژيک نيست.
- با استفاده از محلول رقيق شده واکسن، حساسيت شخص را بايستى ارزيابى نمود.


به‌دنبال ايمن‌سازى عليه سياه‌سرفه، در بچه‌ها با تاريخچه شخصى يا خانوادگى آلرژى عوارض شديدى ممکن است ايجاد شود، اينها بيشتر از نوع آنافيلاکتيک مى‌باشند، بعضى اين را به فاکتور حساس‌کننده هيستامين در باسيل بوردت - ژنگو مربوط مى‌دانند.