واکسن‌ها در مقابل بعضى بيمارى‌هاى انگلى ديگر نيز توسعه يافته‌اند.


اخيراً به‌طور قطعى ثابت شده است که به‌دنبال بهبود از بيمارى کالآزار، عفونت مجدد رخ نمى‌دهد. ايمنى براى بيش از ۱۰ سال باقى مى‌ماند، گاهى اوقات براى يک دوران زندگى باقى است. ايمنى مشابهى توسط آقايان مانسون و باره به‌طور مصنوعى ايجاد گشت. اين افراد از کشت ليشمانيا دونوانى که از يک موش وحشى ايزوله کرده بودند، استفاده کردند ولى تاکنون واکسن عرضه نشده است.


به‌عبارت ديگر، تجربه ايمنى‌سازى توسط کشت‌هاى زنده از گونه ليشمانيا تروپيکا که منجر به زخم شرق (Oriental sore) مى‌گردد، به‌همان اندازه ايمنى حاصل از بيمارى در حال عادى که توسط پشه خاکى منتقل مى‌گردد، موفق بوده است.