بنا به‌دلايلى پيشرفت‌هائى که در زمينه واکسيناسيون در مقابل بيمارى‌هاى انگلى صورت گرفته است از سير آهسته‌اى برخوردار بوده است، که بخشى از آن در نتيجه عدم شناخت کافى از مشخصات ايمونولوژيک انگل‌ها و بخش ديگر به‌علت ناتوانى در توليدمثل آزمايشگاهى گونه‌هاى خاص انگلى است.


تحقيقات کافى که در مورد واکسيناسيون حيوانان در مقابل انگل‌ها به‌دست آمده است محققين را نسبت به ايمن‌سازى انسان در مقابل انگل‌ها در آينده‌اى نزديک اميدوار ساخته است . اخيراً نتايج تشويق‌کننده‌اى در مورد به‌کارگيرى نوع ترکيبى ژنتيکى در ساخت واکسن‌هاى ضد انگلي، حاصل گشته است.