ويروس اپشتاين‌بار اکثريت جمعيت تمام کشورها را آلوده مى‌کند: ولى سن عفونت اوليه به‌طور اساسى به وضعيت اجتماعى - اقتصادى بستگى دارد. سکونت با جمعيت بالا و شلوغ و بهداشت ضعيف به ازدياد ويروس کمک مى‌کند اين ويروس باعث منوئوکلئوز عفونى مى‌گردد که بيمارى لنفوپروليفراتيواست که سيستميک مى‌باشد که بافت‌هاى لنفاتيک به‌خصوص لوزه‌ها را تحت تأثير قرار مى‌دهد. (لوزه‌ها، گره‌هاى لنفاوى و طحال) بيمارى عموماً خوش‌خيم است ولى مى‌تواند شديد باشد با عوارض نورومننژيال، احشائي، قلبي، عروقي، ريوى جنينى و کليوي.


علاوه بر آن، ويروس EB در ايجاد دو نوع بدخيمى مؤثر مى‌باشد، لنفوم بورکيت و کارسينوم نازوفارنژيال.


گرچه تحقيقات با يک واکسن دهانى زنده در شوروى انجام شده است، مطالعات اخير تمايل به توسعه واکسن‌هاى غيرفعال يا ديگر انواع آن که تنها شامل جزء آنتى‌ژنتيک ايمن‌کننده مى‌باشد دارند. تورلى و لوسون اخيراً يک واکسن را که تنها شامل جزء آنتى‌ژنتيک واکسينه کننده است را معرفى مى‌نمايند.