سه نوع ذره در خون يافت شده است:


۱. ويروس کوچکى به قطر ۴۲ نانومتر که از گروه هپادناويروس‌ها است زيرا به‌خوبى در داخل هپاتوسيت‌ها تکثير مى‌کند. تکثير ويروس هپاتيت B ناقص است و با توليد مقادير زيادى از ماده پوششى HBSAg در خون بيمار به شکل‌هاى زير يافت مى‌شود مشخص مى‌گردد:


۲. ذرات گرد به‌قطر 22-20 نانومتر


۳. رادهاى لوله‌اى شکل و طويل شده به‌طول‌هاى مختلف که همگى اندازه‌اى مشابه ذرات فوق دارند.


ذره دان، که توسط هپاتوسيت‌ها تشکيل مى‌گردند ويروس‌هاى کاملى هستند که از پوشش HBSAg که HBSAg را احاطه کرده است تشکيل يافته‌اند که خود اين نوکلئوکاپسيد، DNA را دربرگرفته است.