هدف اصلى برنامه غربالگرى آن است که از ميان گروه بزرگى که به‌ظاهر سالم به‌نظر مى‌رسند، کسانى را که احتمال دارد بيمار باشند، يا در معرض خطر بيمارى مورد مطالعه هستند جدا کند و يا کسانى را که ”ظاهراً غيرعادي“ هستند تحت مراقبت و درمان پزشکى قرار دهد. اميد مى‌رود که تشخيص زودهنگام و درمان بعدى آن بتواند تغييرى مناسب در سير طبيعى بيماري، در نسبت مهمى از کسانى که به‌عنوان ”مثبت“ تلقى شده‌اند، ايجاد کند.


پيامد‌هاى احتمالى غربالگري
پيامد‌هاى احتمالى غربالگري