ژنتيک جمعيت عبارت است از مطالعه بر روى ترکيب دقيق ژنتيکى جمعيت و فاکتورهاى مختلفى که مشخص‌کننده شيوع صفات ارثى در آن جمعيت هستند.


ژنتيک جمعيت بر پايه مطالعات مستقل Hardly در انگلستان و Weinberg در آلمان در سال ۱۹۰۸ شکل گرفت. فرض کنيم جمعيتى از افراد بلندقد، متوسط و کوتاه تشکيل شده است و اين افراد به‌طور تصادفى با هم ازدواج کنند. حتى بعد از چند نسل در اين جمعيت هنوز افراد بلندقد، متوسط و کوتاه‌قد وجود دارد. به‌عبارت ديگر ما قادر نيستيم نژادى خالص و يک‌دست از نظر قد به‌وجود آوريم.


قانون Hardly - Weinberg مى‌گويد: ميزان نسبى هر آلل از يک ژن، از نسلى به نسل ديگر، در غياب نيروهائى که مى‌تواند نسبت ژن‌ها را به‌هم بزند، ثابت مى‌ماند. بنابراين ميزان فراوانى ژنى و عواملى که بر روى ذخيره ژنى بلندمدت آن تأثير مى‌گذارند، مضمون اصلى ژنتيک جمعيت است.