کروموزوم‌ها اجسام فشرده شده ميله‌اى شکلى هستند. کروموزوم‌ها فقط هنگام تقسيم سلولى و در هسته قابل‌رؤيت مى‌باشند. کروموزوم‌ها به‌صورت جفت بوده، از هر جفت کروموزوم يکى از پدر و ديگرى از مادر به ارث مى‌رسد. بزرگترين کروموزوم حدود ۷ ميکرون است و تقريباً ۵ بار درازتر ازکوتاه‌ترين کروموزوم مى‌باشد. از نظر بيوشيمى کروموزوم‌ها از اسيد دِاُکسى ريبونوکلوئيک (DNA) ساخته شده‌اند. از نظر ژنتيکى کروموزوم‌ها شامل رديفى از ژن‌ها، شبيه به دانه‌هاى تسبيح هستند. تعداد کروموزوم‌ها در هر گونه‌اى ثابت است. هر فردى از هر گونه درست تعداد برابرى از کروموزوم‌ها را در مقايسه با ساير افراد همان‌گونه، دارا مى‌باشد (البته استثنائاتى هم وجود دارد). براى مثال تعداد کل کروموزوم‌ها براى انسان ۴۶ عدد، براى مگس ميوه ۸ عدد و براى نخود ۱۴ عدد و براى سيب‌زمينى ۴۸ عدد مى‌باشد.