ضدعفونى کردن پيش‌گيرانه (precurrent disinfection)

ضدعفونى کردن آب به‌وسيلهٔ کلر، پاستوريزه کردن شير و شستن دست‌ها مثال‌هائى از اين روش هستند.

ضدعفونى نهائى (Terminal disinfection)

اين روش شامل به‌کارگيرى اقدامات ضدعفوني، بعد از مرگ بيمار و يا بعد از انتقال او به بيمارستان و يا وقتى بيمار، ديگر منبع عفونت محسوب نمى‌شود و يا بعد از اينکه جداسازى بيمارستانى براى او پايان مى‌پذيرد، مى‌باشد. اين روش امروزه کمتر به‌کار مى‌رود و تميز کردن نهائى (Terminal cleaning) به همراه باد دادن و آفتاب دادن اتاق، مبلمان و تخت کافى به‌نظر مى‌رسد.

ضدعفونى کردن هم‌زمان (Concurrent disinfection)

اين روش به‌کارگيرى اقدامات ضدعفوني، بلافاصله بعد از تخليهٔ مواد ضدعفونى از بدن يک فرد بيمار و يا پس از آلوده شدن وسايل با اين مواد ضدعفونى مى‌باشد. به‌عبارت ديگر عامل بيمارى به محض خروج از بدن از بين مى‌رود و در اين روش از انتشار بيشتر عامل بيمارى‌زا جلوگيرى مى‌شود. ضدعفونى کردن هم‌زمان شامل ضدعفونى کردن ادرار، مدفوع، استفراغ، ملحفه‌ها، لباس، دست‌ها، پانسمان، پيش‌بند، دستکش و امثال آن، در سراسر دورهٔ يک بيمارى مى‌باشد.