نور خورشيد

بسيارى از عوامل بيمارى‌زا در برابر نور مستقيم و مداوم خورشيد از بين مى‌روند. اشعهٔ ماوراء بنفش خورشيد (که از شيشه عبور نمى‌کند) خصوصاً براى باکترى‌ها و بعضى ويروس‌ها کشنده است. وسايلى از قبيل ملحفه‌ها، تخت خواب و مبلمان، ممکن است با نور خورشيد، براى چند ساعت، ضدعفونى شوند.

هوا

مواجهه با هواى آزاد (باد دادن) که توسط خشک کردن يا تبخير رطوبت انجام مى‌گيرد براى بيشتر باکترى‌ها کشنده است. به‌طور کلي، مواد ضدعفونى‌کنندهٔ طبيعى مثل نور خورشيد يا هوا را به‌علت دمدمى بودن آنها، نمى‌توان به‌عنوان ضدعفونى‌کننده به‌کار برد.