اشيائى که با جوشاندن يا اتوکلاو کردن قابل استريليزاسيون نيستند، ممکن است در ضدعفونى‌ کننده‌هاى شيميائى فرد برده شوند. مواد شيميائى همچنين ممکن است براى ضدعفونى کردن مدفوع، ادرار و ديگر مواد آلوده استفاده شوند. تعداد زيادى از مواد ضدعفونى‌ کننده شيميائى وجود دارد که هر يک معايب و مزاياى خاص خود را دارند. که در زير به آنها اشاره شده است:


فنون و ترکيبات وابسته آن، ترکيبات چهار ظرفيتى آمونياک و هالوژن و ترکيبات آن و ساير مواد ضدعفونى کننده.