ادرار و مدفوع

ادرار و مدفوع بايد در مجارى غير قابل نفوذ جمع‌آورى شده و با حجم کافى از يکى از مواد ضدعفونى کننده‌‌اى که در جدول زير آمده است مخلوط شود و برا ۲-۱ ساعت به همين حال باقى بماند. براى ضدعفونى شدن مناسب، مدفوع بايد با يک تکه چوب به ‌هم زده شود. اگر ضدعفونى کننده‌هاى جدول زير، در دسترس نمى‌باشد، برابر حجم توصيه شدهٔ هر يک از آنها آهک يا شير آهک تازه تهيه شده (به نسبت يک قسمت آهک و چهار قسمت آب) اضافه شود و اين مخلوط براى ۲-۱ ساعت به همين حال بماند. اگر هيچ‌يک از اينها در دسترس نبود يک دبه آب جوش به مدفوع اضافه شده، سپس روى آن را پوشانده و تا سرد شدن آن به همين حالت باقى بماند. بعد از ضدعفونى کردن، مدفوع را در توالت ريخت يا زير خاک دفن کرد. لگن مدفوع و ادرار بيمار بايد با بخار آب ضدعفونى کرد و به‌عنوان جايگزين بخار آب مى‌توان آنها را بعد از تميز کردن، با کرزول ۵/۲ درصد به مدت يک ساعت ضدعفونى کرد.

جدول موادى که براى ضدعفونى کردن ادرار و مدفوع به‌کار مى‌روند

مواد ضدعفونى کننده مقدار در ليتر درصد
پودرهاى بى‌رنگ کننده ۵۰ گرم ۵
فنل خام ۱۰۰ ميلى‌ليتر ۱۰
کرزول ۵۰ ميلى‌ليتر ۵
فرمالين ۱۰۰ ميلى‌ليتر ۱۰

خلط

خلطى که در گاز يا دستمال کاغذى جمع‌آورى شده است با سوزاندن از بين مى‌رود. اگر ميزان خلط قابل ملاحظه باشد (مثل بيمارستان‌هاى مخصوص سل)، خلط‌ها با جوشاندن و اتوکلاو کردن در فشار ۲۰ پوند در اينچ مربع به‌مدت ۲۰ دقيقه ضدعفونى مى‌شوند. به‌طور جايگزين مى‌توان از بيماران خواست که در فنجان‌هائى که تا نيمه با کرزول پر شده‌اند خلط را بيرون بريزند. وقتى فنجان پر شد، به مدت يک ساعت به همان حال باقى بماند و بعد دور ريخته مى‌شود.

اتاق

معمولاً نظافت کامل، هوا دادن و آفتاب دادن، اگر امکان داشته باشد، به‌مدت چند ساعت، کافى است. اگر لازم باشد، کف اتاق‌ها و سطوح سخت آن به‌مدت ۴۸ ساعت بدون تماس باقى بماند. براى ضدعفونى کردن با مواد شيميائى کف و سطوح سخت اتاق‌ها بايد با يکى از مواد زير تميز شود و يا اين مواد به آن پاشيده شود: فرآورده‌هاى کلر مثل آهک کلرينه شده در غلظتى که ۲۵ پى‌پى‌ام کلر آزاد باقى بگذارد؛ محلول فرمالدئيد در غلظت ۱ درصد يا بيشتر با ضدعفونى کننده‌هاى فنلى مثل کرزول ۵/۲ درصد. اين مواد حداقل ۴ ساعت قبل از شستشوى نهائى بايد در تماس با کف اتاق و سطوح سخت آن باقى بمانند.


در موارد نادر، وقتى که بخار دادن ضرورت مى‌يابد، گازى که استفاده مى‌شود فرمالدئيد است که از طريق جوشاندن فرمالين تجارى در حجم دو برابر آب (۵۰۰ ميلى‌ليتر فرمالين در يک ليتر آب براى هر ۳۰ متر مکعب فضا) در ظرف استيل ضد زنگ به‌دست مى‌آيد. براى جوشاندن يا از اجاق برقى و يا افزودن پرمنگنات پتاسيم به فرمالين تجارى در يک ظرف بزرگ (۱۷۰ تا ۲۰۰ گرم در ۵۰۰ ميلى‌ليتر فرمالين به‌اضافهٔ يک ليتر آب براى هر ۳۰ متر مکعب فضا)، استفاده مى‌شود. اين مخلوط به شدت مى‌جوشد و گاز فرمالدئيد آزاد مى‌کند. اتاق براى ۶ تا ۱۲ ساعت بسته مى‌ماند تا کاملاً ضدعفونى شود. ضدعفونى کردن به‌‌وسيلهٔ فرمالدئيد در حرارت بالا و رطوبت نسبى ۹۰-۸۰ درصد بسيار مؤثر است.