ما در عصرى زندگى مى‌کنيم که زنان آزادى بى‌سابقه‌اى دارند، از آموزش و بهداشت بهترى برخوردار شده‌اند و آگاهى‌هاى بهداشتى بيشترى حتى نسبت به چند سال پيش دارند. در حال حاضر براى اکثر زنان فشارهاى اجتماعى که آنها را از بحث در مورد ويژگى‌هاى جنسى زنانه، تکامل جسماني، و عملکرد جنسى بدن باز مى‌دارد، از مردان بيشتر نيست. اين پيشرفت مطلوبى است زيرا غفلت و اکراه از آگاهى و بحث در مورد ويژگى‌هاى جنسى و مشکلات پزشکى مربوط به آن باعث مصائب بى‌شمارى شده است. توجه بهداشتى به کليهٔ قسمت‌‌هاى بدن بايد در همه جا مورد تشويق قرار گيرد. با غلبه بر غفلت و فهم نادرست، از شرمساري، بزهکاري، بى‌توجهى به سلامتي، بيماري، و زندگى‌هاى متلاشى شده جلوگيرى خواهد شد. اين مطالب را بخوانيد و به دختران خود آموزش دهيد.