دستگاه عصبى شما شامل دو بخش مهم است: دستگاه اعصاب مرکزى و دستگاه اعصاب محيطي. دستگاه اعصاب مرکزى شامل مغز و نخاع است، در حالى‌که دستگاه اعصاب محيطى شامل کليهٔ رشته‌ها و عقده‌هاى عصبى است که در بدن وجود دارد. دستگاه اعصاب محيطى داراى دو بخش جداگانه است: دستگاه اعصاب بدنى که کليهٔ فعاليت‌هاى ارادى را تنظيم مى‌کند و دستگاه اعصاب خودکار که فعاليت‌هاى غيرارادى مثل ضربان قلب، عملکرد ريه، ظرفيت عروق خونى و حرکات روده‌اى را تنظيم مى‌کند.


دستگاه عصبى در معرض انواع بسيارى از اختلالات مثل استحاله، اختلالات عروقي، تأثيرات سمي، عفونت‌ها، ضربه و بروز غده‌ها قرار دارد.


مقطعى از مغز
مقطعى از مغز