قلب در هر دقيقه حدود پنج ليتر خون را از بدن عبور مى‌دهد و اکسيژن و مواد مغذّى را براى حفظ کارکردهاى بدن منتقل مى‌کند. قلب همان‌طور که در شکل نشان داده شده است اساساً يک تلمبهٔ چهار حفره‌اى است. خون ورديدى بدن به حفرهٔ فوقانى راست (دهليز راست) وارد مى‌شود و از آنجا به بطن راست جريان مى‌يابد. بطن راست خون را از طريق شريان ريوى به ريه‌ها تلمبه مى‌کند. در ريه‌ها دى‌اکسيدکربن آزاد و اکسيژن جذب مى‌شود. خون تازهٔ اکسيژن‌دار از طريق وريدهاى ريوى به دهليز چپ باز مى‌گردد و از آنجا به بطن چپ جريان مى‌يابد.


بطن چپ خون اکسيژن‌دار را به آئورت (شريان اصلى بدن) تلمبه مى‌کند. خون از آئورت و از طريق شريان‌هاى کوچکتر و نهايتاً مويرگ‌ها در تمام بدن توزيع مى‌شود و اکسيژن به بافت‌ها انتشار مى‌يابد و دى‌اکسيدکربن اضافى برداشت مى‌شود. خون از مويرگ‌ها و وريدى‌هائى که به‌تدريج بزرگتر مى‌شوند جريان مى‌يابد و سپس به وريد اجوف و دهليز راست باز مى‌گردد. خون قلب توسط سه شريان کرونرى تأمين مى‌شود. بيمارى اين شريا‌ن‌ها باعث اکثر حملات قلبى و ساير بيمارى‌هاى قلبى مى‌گردد. در ابتدا بيمارى‌هاى عمومى عروق خونى بررسى مى‌شود.