غدد درون‌ريز اعضاء کوچک ولى ضرورى‌اى هستند که کليه هورمون‌هاي٭ مهم تنظيم‌کننده عملکردهاى بدن را ترشح مى‌کنند. اين غدد عبارتند از: هيپوفيز، تيروئيد، پاراتيروئيد، فوق کليوي، و لوزالعمده. ارتباط متقابل بين اين غدد و تغييراتى که باعث بروز بيمارى‌هاى غدد درون‌ريز مى‌شود بسيار پيچيده است. ما تنها مشکلات شايع‌تر را بررسى خواهيم کرد.


٭ مادهٔ شيميائى است که توسط غدد درون‌ريز ترشح مى‌شود و فعاليت سلول‌هاى خاصى را در بدن تنظيم مى‌کند-م.